תקציר מאגר 802: עמ' 59 - ת. 16

תרגיל בנושא התפלגות נורמלית