תקציר מאגר 802: עמ' 58 - ת. 10

תרגיל בנושא התפלגות נורמלית