תקציר מאגר 802: עמ' 57 - ת. 6

תרגיל בנושא התפלגות נורמלית