תקציר מאגר 802: עמ' 56 - ת. 3

תרגיל בנושא התפלגות נורמלית