תקציר מאגר 802: עמ' 44 - ת. 30

קריאת דיאגרמת עמודות וחישוב סטיית תקן