תקציר מאגר 802: עמ' 42 - ת. 28

חישובים שונים בסטטיסטיקה בעזרת דיאגרמת עמודות, חישוב ממוצע וחציון, מציאת סטיית תקן