תקציר מאגר 802: עמ' 41 - ת. 27

חישובים שונים בסטטיסטיקה בעזרת דיאגרמת עיגול