תקציר מאגר 802: עמ' 36 - ת. 19

התאמה בין גרף להתפלגות מתוארת