תקציר מאגר 802: עמ' 35 - ת. 14

מציאת מדדי מרכז בהינתן שכיחות יחסית, חישוב הסתברות