תקציר מאגר 802: עמ' 34 - ת. 13

מציאת מדדי מרכז בהינתן שכיחות יחסית, חישוב הסתברות