תקציר מאגר 802: עמ' 33 - ת. 10

מציאת השכיח, החציון, הממוצע וסטיית התקן