תקציר מאגר 802: עמ' 33 - ת. 9

תרגיל בנושא סטיית התקן