תקציר מאגר 802: עמ' 33 - ת. 7

תרגיל בנושא תכונות הממוצע