תקציר מאגר 802: עמ' 32 - ת. 5

מציאת ממוצע, שכיח וחציון