תקציר מאגר 802: עמ' 75 - ת. 11

חישוב אורכים וגדלי זוויות - פירמידה