תקציר מאגר 802: עמ' 74 - ת. 9

חישוב אורכים, נפח וגדלי זוויות - פירמידה