תקציר מאגר 802: עמ' 71 - ת. 27

חישובים שונים בטרפז בשילוב עם מערכת צירים