תקציר מאגר 802: עמ' 70 - ת. 22

חישוב אורכי קטעים, גדלי זוויות ושטחים - מלבן