תקציר מאגר 802: עמ' 69 - ת. 20

חישוב גדלי זוויות ואורכי קטעים - ריבוע