תקציר מאגר 802: עמ' 67 - ת. 14

חישוב אורכי קטעים וגדלי זוויות - טרפז