תקציר מאגר 802: עמ' 66 - ת. 8

חישוב אורכי צלעות - טרפז