תקציר מאגר 802: עמ' 66 - ת. 6

חישוב אורכי צלעות וקטעים