תקציר מאגר 802: עמ' 65 - ת. 5

חישוב גדלי זוויות ויחס צלעות