תקציר מאגר 802: עמ' 65 - ת. 4

חישוב אורכי קטעים במשולש