תקציר מאגר 802: עמ' 65 - ת. 3

חישוב גדלי זוויות ושטח משולש