תקציר מאגר 802: עמ' 26 - ת. 24

מציאת אחוז הדעיכה והזמן