תקציר מאגר 802: עמ' 25 - ת. 23

מציאת אחוז הדעיכה והכמות הסופית