תקציר מאגר 802: עמ' 23 - ת. 16

מציאת אחוז הדעיכה והכמות הסופית