תקציר מאגר 802: עמ' 16 - ת. 17

מציאת איבר בסדרה הנדסית וסכומה