תקציר מאגר 802: עמ' 15 - ת. 14

מציאת איבר בסדרה הנדסית על פי מנת הסדרה