תקציר מאגר 802: עמ' 15 - ת. 13

מציאת האיבר הראשון (a1) של סדרה הנדסית וסכומה