תקציר מאגר 802: עמ' 17 - ת. 20

מציאת איבר בסדרה הנדסית וסכומה