תקציר מאגר 802: עמ' 14 - ת. 8

מציאת איבר בסדרה (an) וסכום הסדרה