תקציר עמ' 402 - דוגמה

אינטגרלים מיידים של פונקציות טריגרונומטריות