תקציר האינטגרל הלא מסויים - פונקציות לוגריתמיות

אינטגרלים לא מסויימים עם פונקציות לוגריתמיות, עמ' 398 - דוגמה