תקציר עמ' 133 - ת. 85, 87

תרגילים בנושא תכונת הסדרה ההנדסית