תקציר עמ' 110 - ת. 44, 46

מציאת הנוסחה ל-Sn של סדרה חשבונית, הוכחה שסדרה היא חשבונית