תקציר עמ' 60 - דוגמה ה'

מציאת תחומים עם פונקציות לוגריתמיות