תקציר עמ' 61 - ת. 33, 48

מציאת תחום הגדרה של פונקציות הכוללת לוגריתמים