תקציר עמ' 60-59 - דוגמאות ג' - ד'

מציאת תחום ההגדרה של פונקציה הכוללת לוגריתמים