תקציר עמ' 389 - ת. 4

חקירת פונקצית שורש עם מעריך רציונאלי ביחד עם פונקציה לוגריתמית