תקציר נגזרת הפונקציה f(x)=a

עמ' 262 - 263 - דוגמה