תרגיל חזרה מסכם בנושא פונקציות לוגריתמיות עם פרמטרים