תקציר עמ' 462 -  ת. 4

תרגיל חזרה מסכם בנושא פונקציות לוגריתמיות עם פרמטרים