תקציר עמ' 440 - ת.4

חישוב השטח המוגבל על ידי גרף של פונקציה, משיק לגרף הפונקציה, ישר וציר ה-x