תקציר אינטגרלים ושטחים - הפונקציה f(x)=a

נוסחה לאינטגרל מיידי של פונקציה מעריכית, עמ׳ 430 - דוגמה