חישוב נפח של גוף סיבוב, עמ׳ 445-444 - דוגמאות א׳-ב׳