תקציר שטחים בין גרפים של שתי פונקציות - פולינומים

שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות (בין שתי נקודות), עמ׳ 393-392 - דוגמאות א׳-ב׳