תקציר שטח המוגבל ע''י גרף של פונקציה וציר ה-X - פולינומים

שטח מעל ציר ה-x, בין שני ישרים המאונכים לציר ה-x, עמ׳ 383 - דוגמה א׳