תקציר משפט פיתגורס במעגל

שימושים למשפט פיתגורס במעגל, עמ׳ 376-375 - דוגמה א׳