תקציר הגדרת הזוית המרכזית

זוית מרכזית במעגל, עמ׳ 268 - דוגמה א׳